Správce údajů zodpovědný za shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů je následující:

Organon Czech Rebublic s.r.o.
Národní 135/14,
Prague 110 00

Právní základ pro zpracování údajů: Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely popsané v našich Zásadách ochrany soukromí.

Právní základ pro zpracování osobních údajů zahrnuje zpracování, které je:

  1. nezbytné pro plnění smlouvy mezi vámi a výše uvedeným subjektem (subjekty);
  2. nezbytné, abychom vám mohli poskytovat služby, které si vyžádáte, a abychom vás mohli identifikovat a ověřit, abyste mohli používat naše weby;
  3. nezbytné k dodržení právních požadavků (například k dodržení příslušných pravidel pro vedení účetnictví a k povinnému zpřístupnění údajů donucovacím orgánům);
  4. nezbytné k oprávněnému obchodnímu účelu, například ke správě vašeho vztahu s námi; k zajištění bezpečnostní ochrany, ke zlepšování našich webů a našich produktů a služeb nebo ke splnění správních požadavků, jako je farmakovigilance;
  5. na základě vašeho souhlasu, v příslušných případech, a jak to vyžadují místní právní normy (například k tomu, abychom s vámi komunikovali o našich produktech a službách a poskytovali vám marketingové informace).

V příslušných případech můžete souhlas kdykoli odvolat pomocí mechanismu vloženého do obdržených zpráv nebo tak, že se obrátíte na kancelář pro ochranu soukromí. Následným odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

V některých případech můžete být požádáni, abyste nám poskytli osobní údaje popsané výše, abychom vám mohli poskytovat všechny naše produkty a služby a abyste mohli používat některé funkce našeho webu.

  1. Předávání osobních údajů do zahraničí: Vaše osobní údaje mohou být podle potřeby zpřístupněny subjektům ORGANON a třetím stranám ve Spojených státech a dalších zemích mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor (EHP), včetně zemí, které nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako vaše země. Implementovali jsme vhodné mechanismy pro zajištění bezpečnosti a dodržování předpisů, abychom zajistili požadovanou ochranu vašich osobních údajů a respektování vašich práv; například Závazná korporátní pravidla (Binding Corporate Rules, BCR), osvědčení štítu USA/EU a Švýcarska na ochranu soukromí nebo smluvní ujednání na ochranu údajů schválená EU. Kromě toho jsou příjemci vašich osobních údajů vázáni povinností důvěrnosti prostřednictvím právně závazného rámce. Více informací o těchto opatřeních a o vašich právech, která vám poskytují, lze získat tak, že se obrátíte na Globální kancelář pro ochranu soukromí.
  2. Profilování a automatické rozhodování: Budeme vás informovat, když implementujeme mechanismy profilování sloužící k přizpůsobení údajů, které jsme vám poskytli, nebo když použijeme technologie automatického rozhodování na podporu našich činností zpracování údajů. V příslušných případech lze další informace o logice použité k takovému rozhodování získat tak, že se obrátíte na Globální kancelář pro ochranu soukromí. Také můžete uplatnit své právo vznést námitku nebo si vyžádat expertní přezkoumání takových rozhodnutí ze strany ORGANON.
  3. Vaše práva: Kromě práva na přístup či opravu informací můžete mít v souladu s příslušnými právními normami právo vznést námitku nebo zažádat o omezení zpracování vašich osobních údajů a vyžádat si vymazání a přenositelnost vašich vlastních osobních údajů. Takové žádosti odesílejte tak, že kontaktujete Globální kancelář pro ochranu soukromí.

Odkaz na Globální kancelář pro ochranu soukromí lze také použít k dotazům a/nebo k odeslání stížností souvisejících se zpracováním osobních údajů nebo s výkonem konkrétních práv udělených pravidly BCR společnosti ORGANON, jak je uvedeno v našich Zásadách ochrany soukromí.

Máte-li další pochybnosti o našem používání vašich osobních údajů nebo o naší reakci na případný výkon vašich práv, máte právo podat stížnost u svého místního dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů nebo místního soudu, podle příslušné situace.