Hatályos: 1.06.2021

Az Ön személyes adatainak gyűjtéséért és kezeléséért az alábbi adatkezelők felelősek:

Organon Hungary Kft

Cím: Futó utca 37-45,
Budapest,
Hungary 1082

 1. Az adatkezelés jogalapja: Az Ön személyes adatainak kezelését az Adatvédelmi Tájékoztatónkban meghatározott célok elérése érdekében végezzük.

  Az adatkezelésre különösen a következő jogalapok szerint kerül sor:
 1. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, mely Ön és a fenti adatkezelő(k) között jött létre;
 2. Az adatkezelés az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatás nyújtásához, vagy ahhoz szükséges, hogy Önt azonosítani tudjuk annak érdekében, hogy az Ön számára hozzáférést biztosítsunk weboldalainkhoz;
 3. Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (ide tartozik például a vonatkozó számviteli előírásoknak való megfelelés, vagy a bűnüldöző szervek részére történő kötelező adatszolgáltatás);
 4. Az adatkezelés az adatkezelő jogos üzleti érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve például az Önnel való kapcsolat fenntartásához, az adatbiztonság garantálásához, vagy a weboldalaink, illetve termékeink és szolgáltatásaink fejlesztéséhez, továbbá az egyes jogszabályi kötelezettségeinknek való megfeleléshez, így például a farmakovigilanciához kapcsolódó üzleti érdekeinket;
 5. Az Ön hozzájárulása, azon esetekben, ahol helyi jogszabály az Ön hozzájárulását lehetővé teszi, illetve megkívánja, így például az Önnel való, a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos kommunikáció és egyéb marketing információ átadása során.

Ön jogosult lehet a hozzájárulását utólag bármikor, indokolás nélkül, a kapott üzenetekbe beágyazott elektronikus eljárás igénybe vételével, vagy a Központi Adatvédelmi Osztályunkkal való kapcsolatfelvétel útján visszavonni. Hozzájárulásának utólagos visszavonása nem érinti a hozzájárulást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét.

Alkalmanként szükség lehet arra, hogy Ön a fentieknek megfelelően személyes adatot adjon át számunkra annak érdekében, hogy az általunk kínált valamennyi szolgáltatáshoz és termékhez, illetve, weboldalunk meghatározott funkcióihoz hozzáférhessen.

 1. Személyes adatok továbbítása külföldre: Az Ön személyes adatait – szükség esetén – továbbíthatjuk az Egyesült Államokba, vagy az Európai Unión (EU), illetve az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokban működő, az ORGANON cégcsoportjához tartozó, vagy azon kívüli személyek részére, beleértve az olyan országokba történő adattovábbítást, amelyek az Ön országától eltérő védelmi szintet biztosítanak személyes adatai számára. Annak érdekében, hogy az Ön személyes adatai, valamint kapcsolódó jogai tekintetében az elvárt védelmi szintet minden esetben biztosítani tudjuk, megfelelő biztonsági és szabálykövetési mechanizmusokat alkalmazunk; ezen mechanizmusok közé tartoznak a kötelező erejű vállalati szabályok (BCR), valamint az Egyesült Államok és az Európai Unió, illetve az Egyesült Államok és Svájc közötti Adatvédelmi Pajzs (Privacy Shield) egyezmény szerinti minősítés, illetve az Európai Unió által jóváhagyott általános szerződési feltételek alkalmazása. Ezen felül az Ön személyes adatainak címzettjeit jogilag kötelező titoktartási felelősség terheli. E mechanizmusokról és az általuk Önnek biztosított jogokról további információhoz a Központi Adatvédelmi Osztályunk megkeresése útján juthat.
 2. Profilalkotás és automatizált döntéshozatal: Tájékoztatjuk Önt, ha az adatkezelés során valamilyen profilalkotási mechanizmust alkalmazunk annak érdekében, hogy az Ön részére átadott információkat személyre szabhassuk, valamint, ha automatizált döntéshozatalra épülő technológiát alkalmazunk az általunk végzett adatkezelési tevékenység megkönnyítése céljából. Az esetleges döntéshozatal során alkalmazott logika megismerése tekintetében kérjük lépjen kapcsolatba a Központi Adatvédelmi Osztályunk. Önnek joga van továbbá arra, hogy ezen műveletek ellen tiltakozzon és kérje, hogy az ORGANON szakértője vizsgálja felül az így meghozott döntést.
 3. Az Ön jogai: Amellett, hogy Ön jogosult személyes adataihoz hozzáférni, valamint azok kijavítását kérni, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően Ön jogosult lehet arra is, hogy adatai kezelése ellen tiltakozzon, valamint az adatkezelés korlátozását, vagy az adatok törlését kérje, illetve, hogy az adathordozáshoz kapcsolódó jogát gyakorolja. A felsorolt jogok gyakorlása érdekében kérjük lépjen kapcsolatba a Központi Adatvédelmi Osztályunk.

A Központi Adatvédelmi Osztály elérhetőségét tartalmazó hivatkozáson keresztül arra is lehetősége van, hogy irányunkban bármely egyéb megkereséssel, illetve panasszal éljen, illetve hogy gyakorolja az ORGANON által alkalmazott kötelező erejű vállalati szabályok (BCR) alapján Önt megillető jogokat, az Adatvédelmi Tájékoztatónkban rögzítettek szerint.

Amennyiben további aggálya merül fel az Ön személyes adatainak általunk végzett kezelése, illetve a jogai gyakorlására adott válaszunk kapcsán, Ön jogosult arra, hogy az adatvédelemmel kapcsolatos helyi felügyeleti hatóságnál panasszal éljen, továbbá arra, hogy a helyi bíróság előtt pert indítson.