Data wejścia w życie: 1.06.2021

Poniżej widnieją dane administratora(-ów) danych odpowiedzialnego(-ych) za zbieranie i przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych:

 • Organon Polska Sp. z o.o.
 • Marszalkowska 126/134, Warsaw, 00-008, Poland
 1. Podstawa prawna przetwarzania danych: Dane osobowe przetwarzamy w celach określonych w naszej Polityce prywatności.

  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych obejmuje przetwarzanie:
 1. niezbędne do realizacji postanowień umowy zawartej pomiędzy Panem/Panią a wymienionym(-i) powyżej podmiotem(-ami);
 2. niezbędne do świadczenia Panu/Pani żądanych usług oraz identyfikacji i uwierzytelniania w celu umożliwienia Panu/Pani korzystania z naszych witryn internetowych;
 3. niezbędne do spełnienia wymogów prawnych (na przykład do zastosowania się do obowiązujących zasad prowadzenia księgowości oraz obowiązkowego ujawniania informacji organom ścigania);
 4. niezbędne do uzasadnionego celu biznesowego, na przykład, do zarządzania naszą relacją z Panem/Panią; zapewnienia ochrony bezpieczeństwa, doskonalenia naszych witryn internetowych oraz naszych produktów i usług lub spełnienia wymogów regulacyjnych, takich jak wymogi w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii;
 5. oparte o Pana/Pani zgodę w stosownych przypadkach oraz gdy wymagają tego uregulowania miejscowe (na przykład w celu komunikacji z Panem/Panią w sprawie naszych produktów i usług oraz przekazywania Panu/Pani informacji marketingowych).

W stosownych przypadkach może Pan/Pani później wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie, korzystając z mechanizmu zawartego w otrzymywanych wiadomościach lub kontaktując się z Globalnego Biura ds. Ochrony Prywatności. Późniejsze wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o wcześniej udzieloną zgodę.

W niektórych przypadkach będzie Pan/Pani musiał/a przekazać nam dane osobowe zgodnie z powyższym opisem, aby umożliwić nam dostarczanie Panu/Pani wszystkich naszych produktów i usług oraz aby mógł/-ogła Pan/Pani korzystać z niektórych funkcji naszej witryny internetowej.

 1. Międzynarodowe transfery danych osobowych: Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane w zależności od potrzeb podmiotom ORGANON i stronom trzecim zlokalizowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach poza terytorium Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), w tym do krajów, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych jak Pana/Pani kraj zamieszkania. Wprowadziliśmy odpowiednie mechanizmy bezpieczeństwa i zgodności, aby zapewnić w stosownych przypadkach ochronę Pana/Pani danych osobowych oraz poszanowanie Pana/Pani praw; takie jak Wiążące Reguły Korporacyjne (Binding Corporate Rules, BCR), Certyfikat Tarczy Prywatności USA/UE i USA/Szwajcaria czy zatwierdzone przez UE klauzule umowne dotyczące ochrony danych. Ponadto odbiorcy Pana/Pani danych osobowych zostali zobowiązani do zachowania poufności za pośrednictwem wiążących ram prawnych. Więcej informacji na temat tych środków oraz przysługujących Panu/Pani na ich mocy praw można uzyskać, kontaktując się z Globalnego Biura ds. Ochrony Prywatności.
 2. Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji: Poinformujemy Pana/Panią w razie wprowadzenia mechanizmów profilowania celem spersonalizowania przekazywanych Panu/Pani informacji lub w razie skorzystania przez nas z technologii automatycznego podejmowania decyzji celem wsparcia naszych operacji związanych z przetwarzaniem danych. Więcej informacji na temat logiki wykorzystywanej do podejmowania takich decyzji można uzyskać w stosownych przypadkach, kontaktując się z Globalnego Biura ds. Ochrony Prywatności. Może Pan/Pani również skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu lub zażądać oceny takiej decyzji przez eksperta ORGANON.
 3. Pana/Pani prawa: Oprócz prawa do dostępu lub sprostowania informacji może Pan/Pani mieć prawo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do wniesienia sprzeciwu lub zażądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz do zażądania usunięcia bądź przeniesienia własnych danych osobowych. Wnioski należy składać, kontaktując się z Globalnego Biura ds. Ochrony Prywatności.

Z łącza do Globalnego Biura ds. Ochrony Prywatności. można także korzystać w razie chęci wysłania zapytania i/lub wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych bądź chęci skorzystania z konkretnych praw przysługujących Panu/Pani na mocy BCR przyjętych przez ORGANON, jak określono w naszej Polityce prywatności.

W przypadku dalszych wątpliwości dotyczących wykorzystywania przez nas Pana/Pani danych osobowych lub naszej odpowiedzi na próbę skorzystania z Pana/Pani praw ma Pan/Pani możliwość wniesienia skargi odpowiednio w miejscowym organie nadzorczym ds. ochrony danych lub miejscowym sądzie.