Organon olarak, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği bizim için önemlidir. Bu kapsamda, işbu aydınlatma metni (Aydınlatma Metni) ile Veri Sorumlusu sıfatı ile Organon İlaçları Ltd. Şti. (Organon) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (ETK) başta olmak üzere, yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümlerine (Yasal Mevzuat) uygun olarak kişisel verilerinizin işlenmesi hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerinizin Organon tarafından işlenme amaçları konusunda ayrıntılı açıklamalarımızı ve detaylı bilgiyi, https://www.organon.com/privacy/tr/ adresinde bulunan Gizliliği Politikamızda ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.

Kişisel Veri Nedir?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Nedir?

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Toplanabilecek Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Web sitemizi kullandığınız zaman, kişisel tanımlayıcı bilgileriniz de dahil olmak üzere, web sitemize girerken gönüllü olarak vermeyi tercih ettiğiniz bazı kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu kapsamda, işlenen kişisel verileriniz sınırlı olmaksızın, aşağıdaki gibi örneklendirilebilir:

 • Kimlik Verileriniz ve İletişim Bilgileri: Adınız, soyadınız, kimlik numaranız, posta adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve benzeri iletişim verileriniz, kullanıcı kimliğiniz, şifreniz, doğum tarihiniz
 • Eğitim ve Mesleki Verileriniz: Özgeçmişiniz, mesleğiniz, unvanınız, çalıştığınız kurum, mesleki kimlik belgeleri
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Şüpheli yan etki bildirimi
 • Kullanım Verileri: Lokasyon ve işlem güvenliği bilgileriniz (rıza kayıtlarınız, IP adresiniz, piksel etiketleri, tıklama akışı, trafik verisi, giriş bilgileriniz, tarayıcı türü ve sürümü, tarayıcı eklenti türleri)
 • Diğer: Tercihler, deneyimler, faaliyetler, beceriler, hobiler, ilgi alanları
 • Ödeme Bilgileri ve Finansal Veriler: Sipariş vermek için kullanılan kart bilgileri vb.
 • Talep/Şikayet Yönetim Bilgisi: Ürün Güvenliği, Kalite, Medikal Enformasyon, gibi işlemlerde iletilen her türlü kişisel veri ile her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin veriler.
 • Yasal Olarak Gerekli Bilgiler: Hasta güvenliği veya geçerli olan Yasal Mevzuatın gerektirebileceği veriler

Kişisel Verilerini Hangi Amaçla İşleriz, Hukuki Sebebi Nedir?

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” “Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması”, “Meşru menfaatlerimiz kapsamında temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri işlememizin zorunlu olması” “Kamu sağlığının” ve 28. Madde kapsamında “kamu düzeni ve güvenliğinin korunması” hallerinden birinin veya bir kaçının varlığı halinde veya bu hallerden birine girmemesi durumunda açık rızanızın varlığı dahilinde, Organon tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir: 

 • Veri sahibinin şikâyeti, soru, talep ve önerilerinin toplanması, değerlendirilmesi ve karşılanması (yan etki bildirimlerinin toplanması ve değerlendirilmesi, ürün, kalite, şikâyet bildirimlerinin toplanması ve değerlendirilmesi, medikal bilgi taleplerinin toplanması ve değerlendirilmesi, sponsorluk/reklam taleplerinin toplanması, sosyal sorumluluk taleplerinin toplanması),
 • İlgili Mevzuat kapsamında bakanlık ve/veya kurum bildirimlerinin yapılması,
 • İletişim bilgileriniz üzerinden her şekilde tarafınız ile iletişim kurulması ve telefon, sms (kısa mesaj), e-posta ve dijital kanallar yoluyla bilimsel ürün bilgilendirmesi yapılması, veri ve bilgi aktarılması,
 • Ürünler, hizmetler, özellikler ve bireylerin talep etmiş olduğu başka kaynakların sağlanması (örneğin eğitim literatürü ve işimiz hakkındaki bilgiler, e-posta programları, araçlar, sınavlar, soru formları)
 • Bilgi güvenliği süreçleri ile bilgi teknoloji alt yapısına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi
 • Internet sitelerimizi daha kolay kullanılır hale getirilmesi, iyileştirilmesi ve geri dönüş gibi geliştirme faaliyetlerinde bulunulması,
 • İşe alım süreçlerinin yönetilmesi,
 • İstatistiksel ve/veya bilimsel amaçlı kullanımı,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin yürütülmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, hukuksal taleplere ilişkin faaliyetler ile hukuki işlerin yürütülmesi,
 • Veri analizi, araştırma ve anketler yapabilmek.
 • Çevirim içi sosyal medya kaynaklarımızın kullanılmasının sağlanması,
 • Web sitelerine kayıt yaptırma ve oturum açma işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Kişisel verilerinizi, size sağladığımız ürün ve hizmetleri sürekli olarak iyileştirmek, kişiselleştirmek, özelleştirmek ve ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılayabilmek için analiz edebilir, kullanabilir ve web sitemiz üzerinden elde ettiğimiz kişisel verilerinizi, dış kaynaklardan veya üçüncü taraflardan elde ettiğimiz verilerle birleştirebilir, güncelleyebilir veya farklı şekillerde genişletebiliriz.

Belirlenmiş olan amaçlar ve diğer geçerli gizlilik bildirimlerinde belirtilen standartlar ile tutarlı şekilde, bazı durumlarda, sizin telefon, anketler, web siteleri ve diğer çevirim içi kaynaklar ve iletişimler gibi çeşitli hizmetler ve kanallar vasıtası ile bize verdiğiniz kişisel bilgileri sağladığımız hizmetlerin kalitesini iyileştirmek amacı ile birleştirebiliriz ve kullanabiliriz.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz Nedir?

Kişisel verileriniz, web sitemizi ziyaret etmeniz halinde kullanmış olduğumuz çerezler aracılığı ile ya da web sitemizde bulunan yönlendirmeler dahilinde tarafımıza herhangi bir şekilde ulaştırmanız halinde e-posta, çevrimiçi iletişim sistemleri, müşteri ilişkileri yönetim sistemleri (CRM, SAP, vb.) üzerinden veya diğer otomatik yöntemlerle veya Mevzuat’a aykırı olmamak kaydıyla Organon’un sözleşmesel ilişkide olduğu tedarikçilerinden Yasal Mevzuat kapsamında toplanacak ve işlenecektir.

Kişisel bilgilerinizin işlenmesine dair seçeneklerinizi https://www.organon.com/privacy/tr/ adresinde bulunan “Hakkınızdaki kişisel bilgileri toplama, kullanma ve açıklama şeklimiz ile ilgili hangi seçenekleriniz vardır?” bölümünden de ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizi Kimlere Aktarabiliriz?

Organon tarafından işlenen kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve açık rızanız dahilinde, Organon tarafından, yukarıda açıklamış olduğumuz faaliyetler kapsamında;

 • Organon & Co. ve onun dünyanın çeşitli yerlerindeki iştirakleri, bölümleri ve gruplarına,
 • Kişisel bilgileri yalnızca işimizi yürütmeye yardımcı olmak için veya bizim talimatımıza göre kullanan bireyler ve kuruluşlara

Aktarılabilir.  Kişisel bilgilerin bizim adımıza hareket eden dış bireyler ve kuruluşlar tarafından kullanılması ve açıklanması kişisel bilgilerin gerekli şekilde korunmasını gerektiren sözleşmeler tarafından düzenlenmektedir.

Ulusal güvenlik, kanunların uygulanması veya kamu için öneme sahip diğer konularda paylaşım gerekli veya uygun olduğuna karar verilmesi halinde, kişisel verileriniz ilgili resmi makamlara açıklanabilmektedir.

Ayrıca şirketimizi satış, birleşme veya elde etme yolu ile yeniden yapılandırmaya veya elden çıkarmaya karar verdiğimiz durumlar ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda kişisel bilgiler gerçek veya muhtemel müşterilere verilebilir. Bu gibi durumlarda bu kurumlardan kişisel bilgilerin gereken şekilde korunması için yazılı güvenceler alacağız.

Kişisel Verilerinizi Ne Süre Saklıyoruz?

Organon, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan işleme amaçları kapsamında ve Yasal Mevzuat uyarınca belirlenen süreler kapsamında saklayacaktır.

Genel olarak, kişisel bilgileri bunların toplanmış olduğu söz konusu iş amacı veya amaçları için makul şekilde ihtiyaç duyulduğu sürece ve web sitelerimizi, uygulamalarımızı ve diğer ilgili çevirim içi araçlarımızı kullandığınız süre boyunca elde tutarız. Kişisel bilgileriniz için uygun saklama süresini belirlerken aşağıdaki kriterleri dikkate alıyoruz: (i) sizinle çalışma ilişkimiz; (ii) tabi olduğumuz yasal veya düzenleyici bir yükümlülüğümüz olup olmadığı ve (iii) alıkoymanın geçerli zamanaşımı kanunları ışığında veya yasal iddiaların savunulması veya kovuşturulması için veya işletmemiz için geçerli olan düzenleyici soruşturmalar için veya diğer gerekli ticari amaçlar doğrultusunda tavsiye edilip edilmediği. Olanaklı olduğu zaman, ilk elde tutma döneminin ötesindeki süreler boyunca muhafaza etmemiz gerekebilecek bilgileri isimsiz duruma getirmeyi veya bu kayıtlardan gereksiz tanımlayıcıları kaldırmayı hedefleriz.

Saklama süresi sona eren kişisel verileriniz Organon tarafından silinmekte veya imha edilmektedir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak Organon’a başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, bu işlemin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Yasal Mevzuat’a uygun olarak işlenmiş ancak işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu işlemin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanabilirsiniz.

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz hallerde, başvurularınızı, privacy_menat@organon.com adresimizden veya Büyükdere Cad. No:185 Kanyon Ofis Bloğu Kat:6 34394 Levent  / İstanbul/ Türkiye başvuru adresine zarfın üzerinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacak şekilde veya  Global Gizlilik Ofisi veya  yerel gizlilik ekibi ile iletişime geçerek Organon’a iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Gizlilik Politikası, Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası periyodik olarak gözden geçirilip düzeltilebilir. Bu siteyi kullanmakla Gizlilik Politikamızı, işbu Aydınlatma Metnimizi ve Çerez Politikamızı önceden bildirmeden değiştirme hakkımız olduğunu ve topladığımız bilgi türleri, bunları nasıl kullandığımız ve varsa, hangi koşullarda ifşa edeceğimiz hakkında bilgi sahibi olabilmeniz için yapılan değişiklikleri bu sayfada yayınlamaya özen göstereceğimizi anlamış ve kabul etmiş oluyorsunuz. Web sitemizde, Gizlilik Politikası’nın ve Aydınlatma Metni’nin en son güncellenme tarihini göstereceğiz.

Çocukların Gizliliği

Genel olarak, web sitelerimiz ve çevirim içi kaynaklarımız çocuklara yöneltilmiş değildir ve sağladığımız çevirim içi hizmetler 18 yaşında veya daha büyük olan bireyler için tasarlanmıştır. Bir ilaç hakkında bilgi talebinde bulunmaya yasa ile izin verilen durumlarda, çocuklarda kullanım için belirtilen bir ilaç hakkında bilgi talep eden bireyler bile olsa, 18 yaşında veya daha büyük olmalıdır.

13 yaşından küçük olan çocuklardan bilerek veya yerel yasalara göre, toplama öncesinde doğrulanabilir ebeveyn izni alınmadan, kişisel bilgi toplamayız. Çocuğunuzdan bilgi toplandığına inanan bir ebeveyn veya veli olmanız durumunda bunların kaldırılmasını talep etmek için lütfen Global Gizlilik Ofisi  veya  yerel gizlilik ekibi ile görüşün.

Zaman zaman, web sitelerimizin ve diğer çevirim içi kaynaklarımızın bazıları çocuklar için seçenekler sağlayabilir. Bu özellikleri sağlamamız halinde çocuklardan kişisel bilgi toplanması, kullanılması veya açıklanması öncesinde teyit edilebilir şekilde ebeveyn onayı alınmasını sağlamak için gerekli önlemleri alacağız.