De gegevensverantwoordelijke(n) die verantwoordelijk is (zijn) voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens zoals hieronder weergegeven:

Organon Pharma BV
Privacy Steward
Postbus Fred Roeskestraat 115
1076 EE Amsterdam

NV Organon
Privacy Steward
Kloosterstraat 6
5349 AB Oss

 1. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking: wij verwerken persoonsgegevens voor de doeleinden zoals beschreven in ons Privacybeleid.

  De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens omvat verwerking die:
 1. noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract tussen u en de entiteit(en) die hierboven staan vermeld;
 2. noodzakelijk is om u de services te leveren die u aanvraagt en om u te identificeren en te authentiseren, zodat u onze websites kunt gebruiken;
 3. noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke vereisten (bijvoorbeeld de van toepassing zijnde boekhoudregels en wettelijk verplichte openbaarmaking);
 4. noodzakelijk is voor legitieme zakelijke doeleinden, bijvoorbeeld om onze relatie met u te beheren, ten behoeve van beveiliging, om onze websites, producten en diensten te verbeteren of voor naleving van wettelijke vereisten zoals geneesmiddelenbewaking;
 5. gebaseerd is op uw toestemming, waar relevant en zoals vereist door lokale regelgeving (bijvoorbeeld om met u over onze producten en diensten te communiceren en marketinginformatie te verstrekken).

Indien van toepassing kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken via het mechanisme dat is opgenomen in ontvangen berichten of door contact op te nemen met het Global Privacy Office. Intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming voorafgaand aan uw intrekking.

In sommige gevallen moet u ons persoonsgegevens verstrekken zoals hierboven beschreven, zodat wij u al onze producten en services kunnen aanbieden en u bepaalde functies van onze website kunt gebruiken.

 1. Internationale overdracht van persoonsgegevens: uw persoonsgegevens kunnen indien nodig bekend worden gemaakt aan MSD-entiteiten en derden in de Verenigde Staten en andere landen buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (“EER”), inclusief in landen die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als uw eigen land. We hebben passende beveiligings- en nalevingsmechanismen geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd zoals vereist en dat uw rechten worden gerespecteerd gebaseerd op de EU goedgekeurde modelcontractbepalingen inzake gegevensbescherming. Meer informatie over deze maatregelen en uw rechten op grond hiervan is verkrijgbaar bij het Global Privacy Office.
 2. Profilering en geautomatiseerde besluitvorming: wij zullen u informeren over de implementatie of het gebruik van profileringsmechanismen om de informatie die we aan u verstrekken te personaliseren of geautomatiseerde besluitvormingstechnologieën ter ondersteuning van onze gegevensverwerkingsactiviteiten. Meer informatie over de besluitvormingslogica is verkrijgbaar bij het Global Privacy Office. U kunt bezwaar maken tegen of verzoeken om beoordeling van een dergelijke beslissing door een MSD-deskundige.
 3. Uw rechten: naast het recht op toegang tot of correctie van informatie, hebt u mogelijk het recht om conform toepasselijke wetgeving bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en te verzoeken om beperking van verwerking, verwijdering en overdracht van uw persoonsgegevens te vragen. Dergelijke verzoeken kunnen worden ingediend bij het Global Privacy Office.

De link naar Global Privacy Office kan ook worden gebruikt voor het stellen van vragen en/of het indienen van klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens of het uitoefenen van specifieke rechten zoals vermeld in ons Privacybeleid.

Met opmerkingen of klachten over ons gebruik van uw persoonsgegevens of ons antwoord op verzoeken inzake de uitoefening van uw rechten, kunt u terecht bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming of de plaatselijke rechtbank.

Vragen over privacy? Bezoek onze contactpagina voor meer informatie over uw privacyrechten en voor landspecifieke informatie.