Gebruiksvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn voor het laatst herzien in juni 2021.

Deze website wordt onderhouden door Organon LLC, een dochteronderneming van Organon & Co., Jersey City, New Jersey, VS (‘Organon’ of ‘de Onderneming’) en is bedoeld voor gebruik door individuen die 18 jaar of ouder zijn. De inhoud van deze website kan auteursrechtelijk beschermd zijn. U mag de inhoud alleen downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elk ander gebruik, waaronder het dupliceren van de inhoud, is strikt verboden. Handelsmerken, servicemerken, handelsimago en logo’s op deze website zijn beschermd door intellectuele eigendomswetten en mogen niet worden gebruikt, gekopieerd, verzonden, gedistribueerd of gerepliceerd voor enig doel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger van Organon.

Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat u, zonder beperking of voorbehoud, gebonden bent en zich zult houden aan de gebruiksvoorwaarden op deze pagina (‘Gebruiksvoorwaarden’). Organon behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, zoals het noodzakelijk acht, en zal op deze pagina een kennisgeving plaatsen wanneer een dergelijke wijziging van wezenlijke aard is, met inbegrip van de datum waarop een dergelijke wijziging van kracht is geworden. Andere wijzigingen, zoals wijzigingen in de opmaak of kleine taalwijzigingen, zullen worden meegedeeld bij de regelmatige herziening of als aanvulling op een wezenlijke wijziging. U kunt deze pagina altijd raadplegen via de link Gebruiksvoorwaarden onder aan elke pagina van deze website. Niets op deze website mag worden opgevat als het geven van advies of het doen van een aanbeveling met betrekking tot een beslissing of handeling in verband met uw gezondheid of de gezondheid van anderen. Patiënten moeten een arts of een andere gekwalificeerde beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg raadplegen over alle vragen betreffende hun gezondheid of voordat zij een beslissing over een behandeling nemen. Artsen of andere gekwalificeerde beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg mogen de inhoud van deze website niet in plaats van hun eigen onafhankelijke medische oordeel gebruiken. Zij dienen hum beoordelingsvermogen te gebruiken bij de evaluatie van de informatie op deze website. Productinformatie wordt op deze website uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepresenteerd; dergelijke informatie mag niet worden opgevat als promotie of aansporing tot het gebruik van een product dat niet specifiek is toegestaan volgens de wetten en voorschriften van het land waar u woont. Voor meer informatieover een product verwijzen wij u naar de volledige voorschrijfinformatie, zoals die is goedgekeurd door de desbetreffende overheidsinstantie in uw land.

Hoewel Organon redelijke inspanningen heeft verricht om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website nauwkeurig, volledig en actueel is, wijst Organon uitdrukkelijk elke garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van dergelijke informatie van de hand. DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WORDT VERSTREKT “AS IS”, ZONDER ENIGE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK.

Op deze website kan Organon, via registratieprocessen of andere middelen, persoonsgegevens over u verzamelen. Raadpleeg Globaal beleid voor internetprivacy van Organon voor informatie over hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen en raadpleeg Globaal beleid voor online tracering van Organon over de soorten cookies en soortgelijke technologieën die onze websites, webtoepassingen en andere onlinediensten gebruiken, en hoe u cookies op uw computer of mobiele apparaat kunt beheren. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van alle persoonsgegevens over u die u via deze website aan Organon verstrekt. Als u op onze website persoonsgegevens verstrekt over een andere persoon van 18 jaar of ouder, bevestigt u daarmee dat u wettelijk bevoegd bent om die informatie te verstrekken.

Met uitzondering van informatie die onder ons Privacybeleid valt, geldt dat alle communicatie of materialen die u naar of via de website verstuurt, met inbegrip van gegevens, opmerkingen, vragen, suggesties, ideeën, concepten, kennis, technieken of dergelijke, eigendom worden van Organon. Het staat Organon vrij dergelijke communicatie of materialen te gebruiken, openbaar te maken, te reproduceren of te verspreiden zonder enige beperking van welke aard dan ook.

Deze website kan informatie bevatten die aan u wordt verstrekt door derden of via links naar andere websites op internet. Deze informatie of links worden op de website als zodanig vermeld. Organon controleert de informatie die door derden wordt verstrekt of de inhoud van andere internetwebsites waarnaar wij links verstrekken, niet en aanvaardt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid.

Deze website kan ‘toekomstgerichte verklaringen’ bevatten in de zin van de safe harbor bepalingen van de Private Securities Litigation Reform Act in de Verenigde Staten uit 1995, en soortgelijke plaatselijke wetgeving. Organon neemt geen verplichting op zich om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk bij te werken, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins. Bijkomende factoren die ertoe kunnen leiden dat de resultaten wezenlijk verschillen van die welke in de toekomstgerichte verklaringen zijn beschreven, zijn te vinden in het meest recente jaarverslag van Organon op formulier 10-K en in de andere deponeringen van de Onderneming bij de Securities and Exchange Commission (SEC) van de Verenigde Staten, beschikbaar op www.sec.gov.

U mag ervan uitgaan dat alle handelsmerken, logo’s, ontwerpen, slogans en handelsimago die op deze website verschijnen, al dan niet in grote letters, cursief of met het handelsmerksymbool, eigendom zijn van Organon of haar dochterondernemingen, of onder licentie worden gebruikt. Deze website kan ook octrooien, eigendomsinformatie, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van Organon en/of andere partijen bevatten of ernaar verwijzen. Aan u wordt geen licentie of recht verleend op dergelijke handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen en andere eigendomsrechten van Organon en/of andere partijen.

U mag de inhoud van de website niet verspreiden, wijzigen, verzenden, hergebruiken, opnieuw plaatsen of gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden, met inbegrip van de tekst, afbeeldingen, audio of video, zonder de schriftelijke toestemming van Organon. U mag ervan uitgaan dat alles wat u ziet of leest op deze website auteursrechtelijk beschermd is, tenzij anders vermeld, en niet mag worden gebruikt, behalve zoals bepaald in de Gebruiksvoorwaarden of in de tekst op de website, zonder de schriftelijke toestemming van Organon. Organon garandeert noch verklaart dat uw gebruik van materialen die op de website worden weergegeven geen inbreuk zal maken op rechten van derden die geen eigendom zijn van of niet gelieerd zijn aan Organon.

Overeenkomstig sectie 230 van de federale Communications Decency Act mogen aanbieders van interactieve computerdiensten niet worden behandeld als de uitgever of spreker van informatie die door een andere aanbieder van inhoud wordt verstrekt. Hoewel Organon van tijd tot tijd discussies, chats, berichten, verzendingen, bulletinboards en dergelijke op de website kan controleren of beoordelen, is Organon hiertoe niet verplicht en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid die voortvloeit uit de inhoud van dergelijke webpagina’s of hulpprogramma’s, noch voor fouten, smaad, laster, weglating, onwaarheid, obsceniteit, pornografie, godslastering, gevaar of onnauwkeurigheid in de informatie van een derde partij op dergelijke pagina’s of hulpprogramma’s op de website. Het is verboden om onwettig, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal te plaatsen of te verzenden, of materiaal dat tot gedrag kan leiden of kan aanmoedigen dat als een strafbaar feit kan worden beschouwd, aanleiding kan geven tot civiele aansprakelijkheid of anderszins de wet kan overtreden.

Als u deze Gebruiksvoorwaarden overtreedt, behoudt Organon zich het recht voor om naar eigen goeddunken de account die u op deze website hebt aangemaakt op te schorten of te beëindigen.