Cam kết bảo mật

Tại Organon & Co., quyền riêng tư bắt đầu bằng sự tin tưởng.

Văn phòng quyền riêng tư toàn cầu của Organon¹ & Co. duy trì chương trình bảo mật dựa trên bốn giá trị quyền riêng tư nhằm cung cấp nền tảng cho sự tham gia, tương tác và sử dụng thông tin một cách có trách nhiệm về con người. Các giá trị này là:

  • tôn trọng các kỳ vọng về quyền riêng tư của cá nhân
  • xây dựng và gìn giữ niềm tin
  • ngăn ngừa các tổn hại về quyền riêng tư và
  • tuân thủ luật quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu trên toàn thế giới.

Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi dựa trên tính trách nhiệm ở tất cả các mức độ bảo mật, cách chúng tôi xử lý dữ liệu trong quá trình hoạt động và dựa trên tính nhất quán của các tiêu chuẩn và thông lệ bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư quốc tế, nhằm duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất trong tất cả các hoạt động của chúng tôi và liên tục phát triển để đáp ứng những kỳ vọng mới về quyền riêng tư khi công nghệ và quy mô phát triển.

Phương pháp tiếp cận đối với sự tin cậy về quyền riêng tư

Chúng tôi tin rằng niềm tin là giá trị bảo mật cốt lõi và thiết yếu đối với sứ mệnh của công ty chúng tôi. Chiến lược bảo mật toàn cầu của chúng tôi nhằm mục đích thúc đẩy sự tin tưởng vào cách chúng tôi tương tác với mọi người và cách chúng tôi truy cập, sử dụng và truyền đạt thông tin cho mọi người trên khắp thế giới.

Tiêu chuẩn toàn cầu nhất quán

Chúng tôi nỗ lực thực hiện và duy trì các tiêu chuẩn nhất quán về quyền riêng tư trêb toàn cầu để đảm bảo cách chúng tôi quản lý quyền riêng tư và nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu của mình trên các quốc gia và khu vực cũng như hỗ trợ chứng nhận Quy tắc bảo mật xuyên biên giới APEC . Chứng nhận này dựa trên Chính sách quy tắc bảo mật xuyên biên giới.

Thông tin liên hệ theo quốc gia cụ thể

Truy cập trang Liên hệ để biết thêm thông tin về quyền riêng tư của bạn và để biết thông tin cụ thể của từng quốc gia.

Minh bạch

Chúng tôi nhận thấy có thể phức tạp đối với mọi người để hiểu tất cả các cách mà thông tin về họ được thu thập và sử dụng. Chúng tôi sử dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau để hỗ trợ mục tiêu của chúng tôi là làm cho các hoạt động trở nên minh bạch với cả những người mà chúng tôi xử lý thông tin cũng như với các cơ quan quản lý. Ví dụ:

  • Online Privacy – Chính sách Quyền riêng tư trên Internet mô tả các cách thức mà chúng tôi xử lý thông tin về những người truy cập
  • Công nghệ Theo dõi – Chính sách Theo dõi Trực tuyến Toàn cầu mô tả các cách mà các trang web và dịch vụ trực tuyến của chúng tôi sử dụng cookie và các trình theo dõi trực tuyến khác.
  • Thông báo theo ngữ cảnh – mà chúng tôi cung cấp tại thời điểm bạn sử dụng hoặc tham gia vào các dịch vụ
  • Thông báo Bảo mật Toàn diện – nhằm cung cấp một góc nhìn toàn diện về cách thức áp dụng quyền riêng tư cho các đối tượng cụ thể.
1 Bạn có thể đã truy cập trang này từ một trang web do Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, Hoa Kỳ điều hành, được gọi là MSD bên ngoài Hoa Kỳ và Canada. Lưu ý rằng tất cả thông tin cá nhân và dữ liệu khác được thu thập trên trang web này đều được sử dụng và xử lý bởi Organon.