Đa dạng, bình đẳng và hòa nhập

Giá trị cốt lõi của công ty

We all belong

Để góp phần tạo ra sự khác biệt mà chúng tôi muốn thấy trên thế giới, chúng tôi đã cố gắng tạo và coi trọng sự đa dạng trong chính nội bộ công ty. Sự đa dạng là vấn đề rất quan trọng trong mọi công việc, từ các đội ngũ nhân viên do chúng tôi tuyển dụng cho đến những người bệnh. Chúng tôi tin rằng sự đa dạng trong chính sách sẽ giúp chúng tôi thực hiện được sứ mệnh của mình.

Cơ hội nghề nghiệp

Nguồn nhân lực

Môi trường làm việc đa dạng, hòa nhập, không có sự phân biệt về giới tính, dân tộc, tôn giáo, phong cách sống …

Bình đẳng giới toàn diện

Chúng tôi tạo ra một đội ngũ cực kỳ đa dạng để dẫn dắt công ty vượt qua những giới hạn trong ngành vởi tỷ lệ nữ cao. Ban lãnh đạo của chúng tôi có nhiều nữ hơn bất kỳ công ty chăm sóc sức khỏe nào trong danh sách S&P 500 và một nửa ban lãnh đạo của chúng tôi là phụ nữ.

Làm việc với nhiều đối tác khác nhau

Chúng tôi chủ động tạo ra mạng lưới chuỗi cung ứng với những doanh nghiệp nhỏ, nơi không có sự phân biệt, ở đó phụ nữ, cựu chiến binh, người đồng tính nữ, người đồng tính nam, người lưỡng tính và cộng đồng phi giới tính và người khuyết tật được bình đẳng.