Ban giám đốc

Organon có một trong các ban lãnh đạo đa đạng nhất trong ngành dược phẩm. Các nhà lãnh đạo của chúng tôi đều sử dụng tầm nhìn riêng của họ để giúp chúng tôi đạt được tầm nhìn của công ty.